همانطور که از اسم موتور پمپ (آب) مشخص است، از دو بخش موتور و پمپ تشکیل شده است. وظیفه ی اصلی موتور تامین و انتقال قدرت، و وظیفه ی پمپ نیز پمپاژ آب می باشد. موتور و پمپ توسط یک شاسی به یکدیگر جفت شده است تا حمل آسانی داشته باشد. جنس بدنه ی آلومینویوم موتور پمپ نیز باعث راحتی حمل و نقل آن می شود.

موتور پمپ های آب در انواع مختلف دستی، برقی و یا درون و اندازه های مختلف در بازار موجود می باشند.  پمپ های بزرگ در امور صنعتی، خانگی و کشاورزی و پمپ های میکروسکوپی در علم پزشکی نیز کاربرد دارند.